Obchodné podmienky

1.Objednávka - kúpna zmluva

Kupujúci objednáva tovar, uzatvára kúpnu zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky, t.j.vyplnením a odoslaním objednávky z webu.

Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

- meno a priezvisko kupujúceho
- adresu kupujúceho
- druh, množstvo a cenu tovaru
- telefonický a e-mailový kontakt
- ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť IČO,DIČ, platcovia DPH uvádzajú IČ DPH.

Ak kúpnu zmluvu uzatvára právnická osoba, zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže využiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.amonpneu.sk

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

2. Zmluvné strany

Predávajúci: 
Amon Group, s.r.o., Novonosická 860/88, 020 01 Púchov
Zapísaná v OR OS Trenčín I, Oddiel Sro, Vl.č. 36793/R, IČO 51842076, IČ DPH SK 2120802541


Kupujúci:
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla potrebné údaje na jej identifikáciu, tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

3. Popis tovaru a cena

Popis jednotlivých tovarových položiek s cenami je uvedený na www.amonpneu.sk.

4. Dodacie podmienky

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky e-mailom .Denná uzávierka objednávok počas pracovných dní je do 14.00 hod. Pokiaľ ma zákazník záujem o osobný odber, ten je možný až po odoslaní internetovej objednávky a následnom potvrdení predávajúceho.Tovar na osobný odber je vyskladnený do 7pracovnych dni.po potvrdení objednávky a je možné ho odobrať v čase medzi 08.00 - 17.00 hod.počas pracovných dní .Pneumatiky a disky, ktoré sú  na sklade zašle kupujúcemu najneskôr do 10 pracovných dni.Objednávky sú vybavované a odosielané podľa poradia v akom prídu.Za doručenie tovaru, ktorý je vyexpedovaný doručovacej službe(DPD), zodpovedá prepravná spoločnosť.Tovar zvyčajne doručujú v čase od 08.00-17.00hod..Počas dní pracovného voľna a sviatkov sa tovar nedoručuje.Ak tovar nie je na sklade , predávajúci sa pokúsi zabezpečiť zodpovedajúcu náhradu za obdobných podmienok , ale s telefonickým , prípadne písomným súhlasom kupujúceho.Náklady na dopravu 3,00 EUR/ks tovaru v SR,do štatov v EU 15,00EUR/KS.Pri osobnom odbere manipulačny poplatok 1,50,-EUR/ks

UPOZORNENIE: Na internetovej stránke sú kompletné cenníky od výrobcov pneumatík a nie stav skladových zásob.Tovar posielame len v SR.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené 
formou akou bola uskutočnená objednávka.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle čl.5, je povinný dodať tovar do 10 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet. Predávajúci je povinný v zmysle § 10, zákona č.266/2005 Z.z., doručiť kupujúcemu spolu s tovarom faktúru ako daňový doklad.

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu kurierovi pri dodaní tovaru,pri osobnom odbere sa plati len v hotovosti.

6. Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci poskytuje na tovar 36 – mesačnú záruku na výrobné chyby. V tomto prípade slúži pokladničny doklad alebo faktúra zároveň ako doklad o záručnej dobe.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade , že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nenesie predávajúci,kupujúci je povinný takéto vady, prípadne rozdiely v množstve reklamovať hned pri prevzati tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaruza nový alebo vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný tovar zbavený všetkých nečistôt doručiť  spolu s dokladom o kúpe  na adresu prevádzky predávajúceho: Amon Group s.r.o. Novonosická 860/88nbsp; 02001 Puchov. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácii je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore.

7. Odstúpenie od zmluvy

Ak je kupujúcim fyzická osoba, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy , ktorá bola uzavretá použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 12 ods.1 zákona č.108/2000 Z.z.je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho, kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý ani poškodený. Musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

8. Storno podmienky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na následovných storno poplatkov súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15,00-EUR s DPHza 1ks,v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude objednávajúci vyrozumení.

9. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č.428 / 2002 Z.z. O ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci poskytne,
slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke.

Registráciou zákazníka , žiadateľa o novinky, akcie zákazník automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode. Ak zákazník nebude mať záujem tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ukončiť ich zasielanie podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.

Vážení zákazníci, ak potrebujete poradiť s výberom správnej pneumatiky či disku, s pneuservisnými službami
radi vám poradíme na telefónnom čísle 042 43 20 000 a 0903 503 899.